Nowy serwis Katedry Germanistyki'
Nowy serwis ←  Archiwum 2005—2013 academia.edu YouTube
regulamin egzaminu z PNJN
   
   
 
Zasady przeprowadzania egzaminów
z praktycznej nauki języka niemieckiego (PNJN)

 
01.
Do egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali zaliczenie ze wszystkich komponentów wchodzących w skład PNJN w semestrze poprzedzającym egzamin.
 
02.
Egzamin z PNJN jest egzaminem sprawdzającym umiejętności językowe (mówienie, pisanie, czytanie, rozumienie - w różnym zakresie na różnych latach) na bazie treści programowych przewidzianych w ramowym programie studiów.
 
03.
Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, które traktowane są równoważnie. Komisja na egzaminie pisemnym i ustnym składa się z minimum dwóch osób. W skład komisji nie muszą wchodzić osoby realizujące zajęcia na danym roczniku.
 
04.
Egzamin pisemny jest identyczny dla wszystkich grup danego roku. Na 1 roku studiów pierwszego stopnia egzamin obejmuje 3 części: rozumienie tekstu słuchanego, czytanego i test leksykalno-gramatyczny. Na pozostałych rocznikach studiów pierwszego i drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych egzamin składa się z dwóch części: testu leksykalno-gramatycznego i pisemnej wypowiedzi na zadany temat. Egzamin jest zdany, jeśli studenci uzyskają co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia w każdej z części. Jest to równoznaczne z uzyskaniem oceny dostatecznej. O wynikach egzaminu pisemnego informuje się w dniu egzaminu ustnego.
 
05.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest zdanie egzaminu pisemnego, czyli uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej. Osoby, które nie uzyskają takiej oceny, nie zostaną dopuszczone do egzaminu ustnego. Jest to równoznaczne z uzyskaniem przez nich oceny niedostatecznej za cały egzamin z PNJN.
 
06.
Studenci na egzaminie ustnym uzyskują za swoją wypowiedź ocenę według skali ocen zgodnej z Regulaminem Studiów UKW § 20, pkt. 6.
 
07.
Komisja na egzaminie ustnym wystawia ocenę końcową. Po przeprowadzonym egzaminie na niej spoczywa także obowiązek poinformowania egzaminowanych o uzyskanych przez nich wynikach. Egzaminowani mają prawo wglądu do pracy pisemnej.
 
08.
Studenci otrzymują ocenę niedostateczną i tym samym nie zdają egzaminu z PNJN, jeśli uzyskali ocenę niedostateczną za część pisemną lub ustną. Ponieważ wszystkie komponenty egzaminu z PNJN traktowane są jako całość, w przypadku zdawania egzaminu poprawkowego (lub warunkowego) studenci zdają wszystkie komponenty wchodzące w skład egzaminu ponownie.
 

 
 
opracowanie: sekretariat KG